دم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه

عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه موجب نقض دادنامه صادره می‌باشد.

تاریخ رای نهایی: 1393/04/08     شماره رای نهایی: 9309970910000247

خلاصه جریان پرونده

آقای ح.م. فرزند ر. طی شکایتی علیه همسرش خانم ح.ه الف. فرزند ر. اعلام نموده که نامبرده مرتکب زنای محصنه گردیده و پرونده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی واقع‌شده و نظر به اینکه از ناحیه شاکی دلیل شرعی و قانونی کافی جهت اثبات مدعی ارائه نشده و صرف پرینت تلفنی از مکالمات کافی جهت اثبات اتهام مفید نیست لهذا دادگاه در دادنامه شماره 63-28/3/92 نامبرده خانم ح.ه الف. را از اتهام مذکور تبرئه نموده و رأی صادره مورد اعتراض خواهان آقای ح.م. واقع‌شده و درخواست تجدیدنظر نموده است و درنهایت به این شعبه ارسال‌شده است.


رای دیوان

با توجه به اینکه دادگاه محترم بدون احضار طرفین و مطالبه دلیل از شاکی و بررسی و ارزیابی مستندات ادعایی از قبیل فیلم و سی دی مکالمات و بدون مداخله وکیل و دادستان یا نماینده وی اقدام به رسیدگی و صدور رأی نموده است دادرسی ناقص تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته شماره 00063-28/2/92 صادره از شعبه 29 دادگاه کیفری استان تهران نقض رسیدگی مجدد بهمان شعبه ارجاع می‌گردد.
رئیس شعبه27 دیوان عالی کشور – مستشار
فاضل – رزاقی

حقوقی

مهدی براتعلی پورمشاهده نوشته ها

وکیل دعاوی حقوقی، کیفری، خانواده و ثبتی؛ موسسه حقوقی دکتر مهدی براتعلی پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *